_SAM6293.JPG
       
     
 Round. Enclosed. Whole.   
       
     
_SAM6304.JPG
       
     
_SAM6311.JPG
       
     
_SAM6310.JPG
       
     
_SAM6307.JPG
       
     
_SAM6298.JPG
       
     
_SAM6309.JPG
       
     
_SAM6301.JPG
       
     
_SAM6297.JPG
       
     
 Dance.
       
     
_SAM6305.JPG
       
     
_SAM6312.JPG
       
     
 Travel.
       
     
 Cross. Overlap.
       
     
 Curve.
       
     
_SAM6299.JPG
       
     
 Space.
       
     
_SAM6302.JPG
       
     
_SAM6315.JPG
       
     
 Arrival.
       
     
 Flow. Sequential. Spiral.
       
     
_SAM6487.JPG
       
     
_SAM6488.JPG
       
     
_SAM6493.JPG
       
     
 Chain reaction.
       
     
_SAM6496.JPG
       
     
_SAM6293.JPG
       
     
 Round. Enclosed. Whole.   
       
     

Round. Enclosed. Whole.

 

_SAM6304.JPG
       
     
_SAM6311.JPG
       
     
_SAM6310.JPG
       
     
_SAM6307.JPG
       
     
_SAM6298.JPG
       
     
_SAM6309.JPG
       
     
_SAM6301.JPG
       
     
_SAM6297.JPG
       
     
 Dance.
       
     

Dance.

_SAM6305.JPG
       
     
_SAM6312.JPG
       
     
 Travel.
       
     

Travel.

 Cross. Overlap.
       
     

Cross. Overlap.

 Curve.
       
     

Curve.

_SAM6299.JPG
       
     
 Space.
       
     

Space.

_SAM6302.JPG
       
     
_SAM6315.JPG
       
     
 Arrival.
       
     

Arrival.

 Flow. Sequential. Spiral.
       
     

Flow. Sequential. Spiral.

_SAM6487.JPG
       
     
_SAM6488.JPG
       
     
_SAM6493.JPG
       
     
 Chain reaction.
       
     

Chain reaction.

_SAM6496.JPG